Podróże zwierzaka

 Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą nam w podróżach po Europie i świecie. Aby zwierzęta mogły przekraczać granice państwowe, muszą spełniać wymogi określone w prawie danego kraju. Poniżej zamieszczamy warunki, jakie muszą spełnić w poszczególnych państwach europejskich. Jako pierwsze przedstawiamy wytyczne państw ościennych, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

 REPUBLIKA IRLANDII

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych
z Polski do Republiki Irlandii muszą spełniać następujące wymagania:

 1.  W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu, zgodnego z wymogami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).
 2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 3. Po upływie co najmniej 1 miesiąca po szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi do badań od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) od zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl ).
 4. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. uzyskania w badaniu miana przeciwciał co najmniej 0,5 IU/ml). Jednocześnie, podczas tego 6-ciomiesięcznego okresu zwierzę musi pozostawać na terenie państwa członkowskiego.
 5. Jednocześnie, po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i wprowadzenia do niego informacji o wszystkich ww. czynnościach (identyfikacja zwierzęcia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, badanie efektywności szczepienia).
 6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej – przeprowadzenie tych czynności musi również zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia przez lekarza weterynarii.
 7.  Zwierzęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie przemieszczania.
 8. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i  korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest na stronie internetowej www.agriculture.gov.ie)


Uwaga!   Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Republiki Irlandii musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań.
        W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie
a potem zaczipowane, powyższe szczepień powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

WIELKA BRTYANIA i IRLANDIA PÓŁNOCNA

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych
z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej muszą spełniać następujące wymagania: 

 1. W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu, zgodnego z wymogami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).
 2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 3. Po upływie przynajmniej  1 miesiąca po szczepieniu, należy pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek do wykonania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2005/392/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polski jest  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl). Przeprowadzenie badania nie jest konieczne w przypadku fretek.
 4. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co najmniej 0,5 IU/ml)
 5. Po uzyskaniu wyniku powyższego badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia.
 6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej - te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.
 7. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk ).


Uwaga !!!   Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań.
W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.
Uwaga !!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 

 1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą: czytelnego tatuażu, lub mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl


REPUBLIKA CZECH

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych
z Polski do Republiki Czech, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym
i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG,
muszą spełniać następujące wymagania: 

 1.  Muszą być zidentyfikowane za pomocą: czytelnego tatuażu, lub mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl

KRÓLESTWO SZWECJI

Nowy paragraf

Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych
 z Polski na terytorium Królestwa Szwecji muszą spełniać następujące wymagania:

 1.   W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu, zgodnego z Normą ISO 11784 lub Aneksem A do Normy ISO 11785 lub za pomocą tatuażu.
 2. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki.
 3. Muszą zostać poddane badaniu w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (pozytywny wynik badania – miano przeciwciał neutralizujących wynoszące co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską (lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE) na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia  nie są ważne). Rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi w celu przeprowadzenia powyższego badania od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl)
 4. Jednocześnie po uzyskaniu wyniku badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu uzyskania paszportu dla zwierzęcia.
 5. Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu  przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub  epsiprantel.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sjv.se lub pod numerem telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji: +46-36-155000.
Uwaga!!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.
Poniższe informacje i wytyczne zostały zaczerpnięte ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, http://www.wetgiw.gov.pl/

NORWEGIA

Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przewożone w celach niekomercyjnych (niehandlowych) z Polski do Norwegii muszą spełniać następujące wymagania:    

 1. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu. W przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymogów normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785, wówczas właściciel zwierzęcia lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie transportu musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli (musi dysponować czytnikiem).
 2. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, przy użyciu inaktywowanej szczepionki, zawierającej jedną jednostkę antygenową/dawkę (zgodnie ze standardami WHO). Szczepienie musi zostać przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki. Ważne jest aby zwierzęta zostały zidentyfikowane (tak jak zostało to opisane w pkt. 1), zanim zostaną poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 3. Muszą zostać poddane badaniu w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (za pozytywny wynik badania uznaje się uzyskanie miana przeciwciał neutralizujących wynoszącego co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską (lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE) na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia  nie są ważne). Badanie nie musi być powtarzane w przypadku zwierzęcia, które było następnie regularnie szczepione przeciwko wściekliźnie (bez żadnych przerw w kalendarzu szczepień wymaganym przez laboratorium producenta szczepionki). Rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek w celu przeprowadzenia powyższego badania prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl)
 4. Po uzyskaniu wyniku badania, lekarz weterynarii upoważniony do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) powinien wydać zwierzęciu paszport, w którym zostanie potwierdzone spełnienie wszystkich powyższych warunków (identyfikacja zwierzęcia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, wynik badania efektywności tego szczepienia). 5.            Ponadto, zwierzęta muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp.,  przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia na terytorium Norwegii, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel. Ponadto, odrobaczanie musi zostać powtórzone w ciągu 7 dni po przyjeździe na teren Norwegii. Obydwa zabiegi odrobaczania, wraz z podaniem nazwy i dawki preparatu muszą zostać odnotowane w paszporcie zwierzęcia.

UWAGA!!! Nieszczepione młode zwierzęta nie mogą być wprowadzane na terytorium Norwegii, chyba, że zostanie wydana na takie przemieszczenie zgoda władz Norwegii (Norwegian Food Safety Authority). Ponadto, wszystkie zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) muszą zostać poddane przy wjeździe na teren Norwegii kontroli służb granicznych.